Lyric เพลง แค่เผลอ Gavin.D ฟังเพลง MV เพลงแค่เผลอ | เนื้อเพลง เผยแพร่ใหม่

คุณกำลังค้นหาหัวข้อเนื้อเพลง เพลง แค่เผลอ Gavin.D ฟังเพลง MV เพลงแค่เผลอ ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. Lyricเพลง แค่เผลอ Gavin.D ฟังเพลง MV เพลงแค่เผลอ | Lyric ออกใหม่. เนื้อเพลง แค่เผลอ Gavin.D —————————————————————————————- VERSE.1 : เรื่องที่มันเป็นแบบนี้อยากอธิบายให้ฟัง เหมือนคณะตลกที่เอารอยยิ้มเอาหน้ากากมาปิดบัง มันเริ่มที่ 0 ไปถึง 100 ในระยะสั้น ๆ แต่เธอน่ะเล่นกะใจเป็นประจำ ทิ้งฉัน I respond for u เธอมีเหตุผลที่จะไป เธออยู่ในใจของใคร ๆ แล้วหลอกฉันเพื่ออะไร ได้แค่กายแต่ไม่ได้ใจ ก็ไม่ได้มีประโยชน์เช่นกัน PRE HOOK : ถ้าขาดเราเธอก็คงไม่ตาย ขาดเธอฉันต้องอยู่ให้ได้ พยายามมองข้ามคนที่ร้าย ๆ เจ้าทำให้ข่อยเส้า you know HOOK … Read more

คอร์ดเพลง แค่เผลอ (KAE PLUR) Gavin D | คอร์ดถูกต้องที่สุด

คอร์ดเพลง แค่เผลอ (KAE PLUR) Gavin D

คุณกำลังค้นหาหัวข้อ คอร์ดเพลง แค่เผลอ (KAE PLUR) Gavin D ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. คอร์ดเพลง แค่เผลอ (KAE PLUR) Gavin D | คอร์ดออกใหม่. คีย์เพลง ลด เพิ่ม CAPO 1  Reset 1 2 3 4 5 Dark โหมด Light โหมด เลื่อน ปรับ column เดียว ปรับ 2 column แค่เผลอ (KAE PLUR) CAPO 1 INTRO : Em|AmBm ( 2 Times ) เรื่องที่มัEmนเป็นแบบนี้อยากอธิบายให้ฟัง เหมือนคณะAmตลกที่เอา รอยยิ้มเอาหน้ากากBmมาปิดบัง มันเริ่มที่ … Read more

เนื้อเพลง เนื้อเพลง แค่เผลอ (Kae Plur) | กวินท์ ดูวาล Gavin.D | Lyrics เผยแพร่ใหม่

คุณกำลังค้นหาหัวข้อเนื้อเพลง เนื้อเพลง แค่เผลอ (Kae Plur) | กวินท์ ดูวาล Gavin.D ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. เนื้อเพลงเนื้อเพลง แค่เผลอ (Kae Plur) | กวินท์ ดูวาล Gavin.D | Lyric อัปเดตใหม่. เรื่องที่มันเป็นแบบนี้อยากอธิบายให้ฟัง เหมือนคณะตลกที่เอารอยยิ้มเอาหน้ากากมาปิดบัง มันเริ่มที่ 0 ไปถึง 100 ในระยะสั้นๆ แต่เธอน่ะเล่นกะใจเป็นประจำ ทิ้งฉัน I respond for u เธอมีเหตุผลที่จะไปเธออยู่ในใจของใครๆแล้วหลอกฉันเพื่ออะไรได้แค่กายแต่ไม่ได้ใจก็ไม่ได้มีประโยชน์เช่นกัน:ถ้าขาดเราเธอก็คงไม่ตายขาดเธอฉันต้องอยู่ให้ได้พยายามมองข้ามคนที่ร้ายๆเจ้าทำให้ข่อยเศร้า You know เธอเป็นคนที่ไม่จริงจังกับใครเธอบริหารเสน่ห์ทำให้ฉันเผลอใจเธอไม่เคยรักษา สัญญาเธอไม่เคยเห็น คุณค่าไม่รักกันก็ฉันไม่เคยสำคัญหยุดเล่นตลกกับความรักฉันที She bad girl she bad girl ไม่เคยเหงาเลย เพราะเธอมีเขาเธอไม่เคยขอโทษ เรื่องระหว่างเราฉันคิดถึงแล้วไงสุดท้ายก็โดนเทเหมือนเดิม เพิ่มเติมเธอทำเป็นเธอไม่รู้จักเธอไม่เคยให้รักกลับมา อยากเป็นแฟนเธอกับเธอจะเป็นจะตายแต่เธอไม่เคยสนใครเธอคบแป๊บๆ แล้วเธอก็เลิกไป ถ้าขาดเราเธอก็คงไม่ตายขาดเธอฉันต้องอยู่ให้ได้พยายามมองข้ามคนที่ร้ายๆเจ้าทำให้ข่อยเศร้า You … Read more

Lyric เนื้อเพลง แค่เผลอ Gavin.D | Lyric ล่าสุด

คุณกำลังค้นหาหัวข้อเนื้อเพลง เนื้อเพลง แค่เผลอ Gavin.D ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. เนื้อเพลงเนื้อเพลง แค่เผลอ Gavin.D | เนื้อเพลง อัปเดตใหม่. เนื้อเพลง แค่เผลอ Gavin.D คอร์ดเพลง แค่เผลอ (KAE PLUR) Gavin.D [ ดนตรี ] เรื่องจริงมันเป็นแบบนี้ อยากอธิบายให้ฟัง เหมือนคณะตลก ที่เอารอยยิ้ม เอาหน้ากากมาปิดบัง เหมือนเริ่ม จาก 0 ไปถึง 100 ในระยะสั้น ๆ แต่เธอนะเล่นกับใจเป็นประจำ ทิ้งฉัน it was fun for you เธอมีเหตุผลที่จะไป เธออยู่ในใจของใคร ๆ แล้วหลอกฉันเพื่ออะไร ได้แค่กายแต่ ไม่ได้ใจ ก็ไม่ได้มีประโยชน์ * เธอขาดเรา เธอก็คงไม่ตาย ขาดเธอฉันต้องอยู่ให้ได้ พยายามมองข้ามคนที่เลวร้าย ๆ … Read more

แค่เผลอ (KAE PLUR) | คอร์ดออกใหม่

คุณกำลังค้นหาหัวข้อ แค่เผลอ (KAE PLUR) ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. แค่เผลอ (KAE PLUR) | คอร์ดอัปเดตวันนี้. | Fm | A#m Cm || Fm | A#m Cm | เรื่องจริFmงมันเป็นแบบนี้ อยากอธิบายให้ฟังเหมือนคณA#mะตลกที่เอารอยยิ้ม เอาหน้ากาCmกมาปิดบังเหมือนเริ่ม จาก 0Fm ไปถึง 100 ในระยะสั้น ๆแต่เธอนะเล่A#mนกับใจเป็นประจำทิ้งฉัCmน it was fun for you  Fm  เธอมีเหตุผลที่จะไป A#m  เธออยู่ในใCmจของใคร ๆ Fm  แล้วหลอกฉันเพื่ออะไร A#m  ได้แค่กายแต่ ไม่ได้ใCmจ ก็ไม่ได้มีประโยชน์ เธอขาดเรC#า เธอก็คงไม่ตายขาดเธCmอฉันต้องอยู่ให้ได้พยายาFmมมองข้ามคนที่เลวร้าย ๆเจ้Cmาทำให้ค่อยเศร้า you know เธFmอเป็นคนที่ไม่จริงจังกับA#m CmใครเธFmอบริหารเสน่ห์ทำให้ฉันเผลอA#m Cmใจเธอไม่เคยรักFmษาสัญญา เธอไม่เคยเห็A#mนคุณค่Cmาไม่Fmรักกัน ตัวฉันไม่เคยสำคัญหยุดเล่A#mนตลกกับความรัCmกฉันที  Fm | A#mNa..            She a baCmd girl Fm | A#mNa..            She a baCmd girl เธอไม่เคยเหงาเลFmย เพราะเธอมีเขาเธอไม่เคยขอโทA#mษ เรื่องระหว่างเรCmาฉันคิดถึFmงแล้วไงสุดท้ายก็โดนเทA#mเหมือนเดิCmมเพิ่มเติม.. Fm  เธอทำเป็นแทบไม่รู้จัก A#m  เธอไม่เคยให้รักกลัCmบมา อยากเป็นแฟFmนกับเธอจะเป็นจะตายแต่เธอไม่เคยสนใครเธอคA#mบแป๊ป ๆ แล้วเธอก็เลิกCmไป | * | ** | รูปภาพธีมแค่เผลอ (KAE PLUR)จัดทำโดย Thejazzking.com. นอกจากบทความในหัวข้อ แค่เผลอ (KAE PLUR) แล้วคุณยังสามารถดู คอร์ดล่าสุดที่นี่: ดูคอร์ดที่เผยแพร่ใหม่ที่นี่. Thejazzkingsหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับ แค่เผลอ (KAE PLUR) ที่เรานำเสนอจะ มีค่า สำหรับคุณ. ดูว่าผู้คนกำลังมองหาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้แค่เผลอ (KAE PLUR). #แคเผลอ #KAE #PLUR. คอร์ดเพลงลม คอร์ดเพลงทะเลใจ คอร์ดเพลงขอโทษ คอร์ดเพลง 40 km/hr คอร์ดเพลงเสมอ คอร์ดเพลงกะลา คอร์ดเพลง 18 ฝน … Read more

Lyric เนื้อเพลง แค่เผลอ (KAE PLUR) – GAVIN.D | Lyrics เผยแพร่ใหม่

คุณกำลังค้นหาหัวข้อLyrics เนื้อเพลง แค่เผลอ (KAE PLUR) – GAVIN.D ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. Lyricsเนื้อเพลง แค่เผลอ (KAE PLUR) – GAVIN.D | เนื้อเพลง ถูกต้องที่สุด. เพลง : แค่เผลอ (KAE PLUR)ศิลปิน : GAVIN.D เรื่องที่มันเป็นแบบนี้อยากอธิบายให้ฟัง เหมือนคณะตลกที่เอารอยยิ้มเอาหน้ากากมาปิดบัง มันเริ่มที่ 0 ไปถึง 100 ในระยะสั้นๆ แต่เธอน่ะเล่นกะใจเป็นประจำ ทิ้งฉัน I respond for u เธอมีเหตุผลที่จะไป เธออยู่ในใจของใครๆ แล้วหลอกฉันเพื่ออะไร ได้แค่กายแต่ไม่ได้ใจ ก็ไม่ได้มีประโยชน์เช่นกัน : ถ้าขาดเราเธอก็คงไม่ตาย ขาดเธอฉันต้องอยู่ให้ได้ พยายามมองข้ามคนที่ร้ายๆ เจ้าทำให้ข่อยเศร้า You know เธอเป็นคนที่ไม่จริงจังกับใคร เธอบริหารเสน่ห์ทำให้ฉันเผลอใจ เธอไม่เคยรักษา สัญญา เธอไม่เคยเห็น … Read more